X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
تعاریف حسابداری دولتی - حسابداری
 
 
تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود و زیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان، که اگر خط بخورد یا که شود دیر، بهراسند از آن هیبت آن هیات سه مرد قلندر، همان هیات تشخیص علی الراس و اگر مانده حسابی نشود جمع، بر سر و صورت خود جمله بکوبند و دو صد لعن فرستند بر آن مرد ونیزی، همان لوکه پاچولی، که همه تی اکانت و دو طرف ثبت حساب از کرامات و افاضات هموست..
 
 
تعاریف حسابداری دولتی
نوشته شده در جمعه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1391
ساعت : 07:08 ب.ظ
نویسنده : وحید

 (Govermental Accounting) :: حسابداری دولتی

عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر

فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که بارعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول حسابداری دولتی

انجام میشود . حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت ، نگاهداری حسابهای

سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط میباشد .

(fund) :: حساب مستقل

هر حساب مستقل بمنظور تفکیک برنامه ها و فعالیتهایی که از محل درآمدهای خاصی تأمین مالی میشوند ، میباشد

که عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به

اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است . هر حساب مستقل واحد حسابداری و مالی

مستقلی را بوجود می آورد که خود شامل انواع حسابهای دائمی و موقت است .

(Cash Accounting) :: حسابداری نقدی

در حسابدار ی نقدی ، درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد

مربوط به حساب منظور می شود . در این مبنا تحقق یا قطعی شدن درآمد و تعهد یا وقوع هزینه که معمولاً از آثار

دریافت یا ارائه کالا و خدمات است ، در امر شناخت درآمدها و هزینه ها مورد نمی یابد .زیرا شرط اصلی برای ثبت

درآمدها و و صول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها محسوب می شود . صورتهای مالی که با حسابداری نقدی

تنظیم میشود معمولاً فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است .

(Accrual Accounting) :: حسابداری تعهدی

در حسابداری تعهدی ، درآمدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور میشود (اگرچه وجوه نقد

حاصل از فروش کالاها و خدمات مذکور در سالهای مالی قبل یا بعد از فروش دریافت شود)و هزینه ها در سال

دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور میگردد (اگرچه بهای کالاها و خدمات مزبور در سالهای مالی

قبل یا بعد از خرید پرداخت شود .) بعبارت دیگر در این مبنا ، صرف نظر از انجام یا عدم انجام هرگونه دریافت و

پرداخت ، درآمدها در دوره تحقق و هزینه ها در دوره تحمل یا وقوع ثبت میگردد.

(Semi-Accrual Accounting) :: حسابداری نیمه تعهدی

در حسابداری نیمه تعهدی که ترکیبی از دو مبنای نقدی و تعهدی است ، برای ثبت درآمدها از مبنای نقدی و برای

ثبت هزینه هااز مبنای تعهدی استفاده می شود . بعبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درآمدهایی که عملاً وصول و

هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود .

( Adjusted Accrual Accounting) :: حسابداری تعهدی تعدیل شده

در حسابداری تعهدی تعدیل شده ،شناخت و ثبت درآمدها در حسابها در دوره مالی انجام میشود که در آن دوره

است منظور از آماده و در دسترس بودن درآمدها قابل وصول بودن « آماده ، دردسترس و قابل اندازه گیری » درآمد

آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه بعد از پایان دوره جاری است ، به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره

آن است که مبلغ ریالی آنها « قابل اندازه گیری بودن درآمدها » جاری از محل درآمدهای مذکور میسر باشد .مفهوم

٢

را بتوان با دقت کافی جهت ثبت تعیین نمود. در این مبنا هزینه ها معمولاً در دوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که

تعهد و بدهی قابل پرداخت بابت هزینه ایجاد می شود ، در حسابها منظور میگردند.

(Adjusted Cash Accounting) :: حسابداری نقدی تعدیل شده

در این مبنا ،ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد

شده صورت میگیرد .بعبارت دیگر درآمدها زمان وصول و هزینه ها زمان پرداخت تعهدات ناشی از دریافت کالاها و

خدمات ، شناسایی و ثبت می شود.

(Financial Year) :: سال مالی

یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.

(Budget):: بودجه کل کشور

برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد

هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از 3 قسمت بودجه

عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و بودجه مؤسساتی غیر از عناوین فوق تشکیل شده است.

(Settlement Of Budget) :: تفریغ بودجه

تفریغ از نظر لغوی فارغ ساختن است و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی یعنی فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای

بودجه است .

صورتحساب عملکرد بودجه ::

در واقع مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده (اعتبارات مصوب) از یکسو و مقایسه درآمدهای

واقعی و درآمدهای پیش بینی شده از سوی دیگر است .

دیون بلالا محل ::

دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور

نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .

الف احکام قطعی صادره از طرف مراجع ذیصلاح انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی

ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج

ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .

ج سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت

امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

(General Revenue) :: درآمد عمومی

درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و

درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی

منظور میشود.

٣

(Especial Revenue) :: در آمد اختصاصی

درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور

تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ،

بودجه اختصاصی را حذف نماید .

(Surplus) :: مازاد

در حسابداری دولتی و سازمانهای غیرتجاری مبلغ فزونی درآمد بر هزینه در صورتحساب درآمد و هزینه .

(Other Financing Sources) :: سایر منابع تأمین اعتبار

سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای

قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

(General Cash) :: وجوه عمومی

وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و

موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی

نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف

میباشد .

(Treasury Officer): ذیحساب- عامل خزانه

مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور

اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای

دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام

سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

-1 نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و

سلامت آنها .

-2 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

-3 نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .

-4 نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور .

معاون ذیحساب ::

مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب

می شود .

تشخیص ::

تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به

اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .

۴

(Financing) :: تأمین اعتبار

عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

(Commitment) :: تعهد

تعهد از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از :

الف تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .

ب اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .

ج احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .

د پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .

(Authentication) :: تسجیل

تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .

صدور حواله ::

حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی

محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از

محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.

امین اموال ::

مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه

یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که

در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود .

کار پرداز ::

مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به

خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .

عامل ذیحساب ::

مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد

صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و

مسوولیتهای موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی توسط ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای

تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادامیکه به اقتضای ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله

مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی

در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود .

۵

(Delegation Of Authority) :: تفویض اختیار

اختیارات و مسئولیت تشخیص ، انجام تعهد ،تسجیل و حواله که به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می باشد ،حسب

مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربئطه کلاً یا بعضاً واگذار میگردد

،تفویض اختیار نام دارد.

درخواست وجه ::

درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده

21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از

محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی

پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند .

(Revolving Fund of Accounting)) :: تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب

برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا

در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد .

(Revolving Fund of Payment) :: تنخواه گردان پرداخت

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا

رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این

قانون و آئیننامه های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های

مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .

(Revenue Expenditures) :: هزینههای جاری

هزینههای سرمایهای دارای جنبه جاری، عادی و تکراری میباشند و در مقابل دریافت کالا و خدماتی انجام می-

شوند که برای عملیات وظایف جاری سازمان دولتی و نگهداری اموال آن ضروری هستند. منابع و نتایج حاصل از این

هزینهها معمولاً فقط متوجه سال مالی جاری که در آن هزینه انجام میشود میباشد نه سالهای مالی بعد.

(Capital Expenditures) :: هزینههای سرمایهای

هزینههای سرمایهای مخارجی هستند که انجام آنها موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت میشود.

(Expense) :: هزینه

هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با

رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .

(Prepayment) :: پیش پرداخت

پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و ق راردادها طبق مقررات پیش از

انجام تعهد صورت می گیرد .

۶

(On Account) :: علی الحساب

علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد .

( Prepayment Prior years ) :: پیشپرداخت سنواتی

پیشپرداختهایی که تا پایان هر سال مال ی مستهلک نشود و در سال بعد در حساب جداگانه ای تحت عنوان فوق

نگهداری میشود تا در سالی که به مرحله تعهد میرسد به حساب هزینه از محل اعتبارات سنواتی منظور گردد.

(On Account - Prior years) :: علیالحساب سنواتی

علیالحسابهایی که تا پایان سال مالی مورد عمل تسویه نشوند در حساب فوق منظور و به سال بعد انتقال مییابند.

(Diposit) :: سپرده

سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از :

الف مجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و

استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است .

ب وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت

میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .

ج مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد

تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود .

(Appropriate) :: اعتبار

اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به

تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .

(Allotment) :: تخصیص اعتبار

عبارت است از تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه در دوره های زمانی مشخص (سه ماهه، چهار

ماهه، شش ماهه و غیره). به عبارت دیگر، تخصیص اعتبار تعیین حجم اعتباری است که در دورههای زمانی معین در

سال مالی، برای تامین هزینه اجرای برنامهها، عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است.

(Appropriation) :: اعتبار مصوب

عبارت است از اجازه ایجاد هزینه، بدهی یا تعهد به میزان معین برای سازمان دولتی در قبال دریافت کالا و خدمات

مورد استفاده جهت اجرای برنامهها و مغایرتهای مصوب.

پرداختهای انتقالی::

پرداختهای انتقالی هزینه هایی هستند که سازمان دولتی در قبال آنها کالا و خدماتی را دریافت نمی کند (مانند

بازپرداخت اصل و نوع بدهیها و وامهای دریافتی. کمکها و اعانات بلاعوض.)

٧

فصل::

فصل یک تقسیم بندی اصلی از کوششهای سازمان یافته دولت است که خدمات مشخصی را برای جامعه دربر

میگیرد. انجام عملیات مربوط به هر فصل یکی از اهداف اصلی دولت محسوب می شود. مانند فصول کشاورزی، منابع

طبیعی و ...

( Sub function ،Program) :: برنامه

برنامه بالاترین سطح طبقه بندی کارهای اجرایی یک یا چند دستگاه برای انجام عملی ات و وظایفی است که در داخل

یک فصل به آن محول شده است . هر برنامه حدود کارهایی را که به منظور نیل به مقاصد و اهداف دستگاهها صورت

گرفته و منجر به تولید حاصل نهایی (خدمت یا کالا) میگردد مشخص میسازد.

(Treasury) :: خزانه

خزانه یعنی صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخ ل و خرج کشور . در واقع خزانه سازمانی است که وجوه دریافتی

دولت در آن تمرکز و کلیه پرداختها از طریق آن و یا نمایندگیهای ذیربط صورت میگیرد.

( General Treasury Administration) :: خزانه داری کل

خزانه دار کل در واقع مدیریت امور مالی دولت را به عهده داشته و وجوه لا زم را جهت تامین مالی اعتبارات مصوب

تهیه و مدارک لازم به منظور وصول، نگهداری وجوه و پرداخت مخارج دولت را فراهم مینماید.

اعتبارات جاری::

منظور اعتباراتی است که برای تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی

و اجتماعی دولت پیشبینی میگردد.

اعتبارات عمرانی::

اعتباراتی که برای تامین هزینه های طرحهای عمرانی پیش می شود، اعتبارات عمرانی نام دارد، طرح عمرانی- منظور

مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط

دستگاه اجرایی انجام می شود طی م دت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی به

صورت سرمایهگذاری ثابت اجرا میگردد.

(Allotment) :: اعتبار تخصیص یافته

چون در قانون بودجه هر سال به دولت اجازه داده می شود مخارج خود را در حدود وصول درآمدها و سایر منابع

تامین اعتبار انجام دهد، لذا مصرف اعتبارات مصوب دستگاههای دولتی نیز هنگامی عملی خواهد گردید که تمام یا

قسمتی از اعتبارات مصوب به آنها تخصیص داده شود.

(Encumbrances) :: تعهدات قطعی نشده

به منظور رعایت اصل کنترل بودجه ای و جلوگیری از فزونی هزینه ها از اعتبارات تخصیص یافته و پیگیر ی سفارشات

خرید و قراردادهای منعقد شده که تحت شرایط عادی در آینده ایجاد تعهد می نماید، قبل از صدور هرگونه سفارش

٨

خرید و یا انعقاد قرارداد بایستی نسبت به تامین اعتبار آن اقدام و قسمتی از اعتبار تخصیص یافته را به آن اختصاص

داد.

اعتبارات خارج از شمول::

بخشی از ا عتبارات بودجه سالانه دولت به موجب مجوزهای قانونی، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر

مقررات عمومی دولت و بر اساس " قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و

مقررات عمومی دولت " مصرف میشود.

موافقتنامه ::

سندی است که در اجرای بودج ه و بر اساس شرح فعالیتهای جاری و تملک داراییهای سرمایه ای و به تفکیک پروژه

های طرح و فصول و مواد هزینه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و بین مسئول دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و

برنامه ریزی پس از انجام هماهنگی و توافق ، مبادله گردیده و اجرای بودجه از نظر تخصی ص اعتبارات ، انجام عملیات

ثبت وقایع مالی و حسابداری پس از مبادله موافقتنامه انجام می گیرد.

منابع:

1. اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی ، داود اقوامی و جعفر باباجانی.

2. قانون محاسبات عمومی.

3. فرهنگ اصطلاحات حسابداری ، دکتر سجادی نژاد و دکتر فضل ا... اکبری.          


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(0 لایک)
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد