X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آئین نامه تحریر دفاتر مالی - حسابداری
 
 
تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود و زیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان، که اگر خط بخورد یا که شود دیر، بهراسند از آن هیبت آن هیات سه مرد قلندر، همان هیات تشخیص علی الراس و اگر مانده حسابی نشود جمع، بر سر و صورت خود جمله بکوبند و دو صد لعن فرستند بر آن مرد ونیزی، همان لوکه پاچولی، که همه تی اکانت و دو طرف ثبت حساب از کرامات و افاضات هموست..
 
 
آئین نامه تحریر دفاتر مالی
نوشته شده در دوشنبه 18 شهریور‌ماه سال 1392
ساعت : 05:28 ب.ظ
نویسنده : وحید
  

ماده 1. مقررات این آئین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 اصلاحیه های بعدی آن، ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند.
تبصره- مؤدیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال کنند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر در رویه داده باشند، مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره مالیاتی تسلیم نمایند.
فصل اول. مشخصات دفاتر قانونی


ماده 2. دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها، دفاتر روزنامه و کل طبق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا و پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.
تبصره 1. اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.
تبصره 2.  از پلمپ خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آن که ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمپ مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمپ شده دیگر ثبت گردد.
تبصره 3. ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر و مشاغل ثبت و امضا شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده 3. مؤدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضا، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر این که در اثنای سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند، دفاتر جدید امضا، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.
نکته: حتی اگر دفاتر سفید بماند بایستی آن ها را همان طور سفید تحویل داد.
نکته: در صورت ایجاد احتمال تمام شدن دفاتر  بایستی قبل از صدور آخرین ثبت (وقوع آخرین رویداد) دفاتر جدید پلمپ شده و اخذ شود. حتی اگر فکر می کنید برای ثبت های بستن حساب ها دفتر جای کافی ندارد، قبل از تعدیلات و شروع به ثبت های بستن بایستی دفتر جدید (یعنی در سال مالی مربوطه نه سال بعد) تهیه شود. البته در این مورد نیز مهلتی که برای بستن حساب هاست، صدق نمی کند. برای مثال فرض کنید می خواهیم سند اختتامیه بزنیم اما دفتر سال مالی جا ندارد، اگر چه طبق قانون حق داریم بعد از سال مالی نیز سند اختتامیه و ثبت های تعدیلی را صادر کنیم، اما مهلت اخذ دفاتر در سال مالی قبل و مهلت اخذ دفاتر مجدد نهایتاً در سال مالی جاری قبل از وقوع آخرین رویداد است. یعنی به علت عدم وجود دفاتر، کلیه دفاتر سال مالی رد خواهد شد.(چون دفتری نداریم که سند اختتامیه را در آن ثبت کنیم.)
برای مثال اگر فکر می کنیم که دفاترمان برای صدور ثبت های تاریخ 19/09 جای ندارد، قبل از رسیدن تاریخ بایستی دفاتر جدید تهیه شود. بهتر است برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی در مورد تهیه دفاتر در طی مهلت مقرر محدودیت ها و تشریفات قانونی دریافت دفاتر را نیز در نظر گرفته و هرگاه احتمال می دادیم که امکان دارد دفاتر تمام شود، دفاتر جدید را تهیه کنیم. حتی اگر دفاتر جدید نانویس باقی بماند، فزونی منافع بر مخارج و مفهوم احتیاط رعایت شده است.

ماده 4. دفتر روزنامه، دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.
تبصره - نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.


ماده 5. دفتر کل، دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.


ماده 6. دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتواند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نماید.


ماده 7. دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)، دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.
فصل دوم. سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب


ماده 8. دفتر معین، دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آن که به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفتر معین است.


ماده 9 . سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی، به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضای مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.


ماده 10 . مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آن ها تنظیم و تحریر می گردد.موارد رد دفاترماده 20 . تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:


1- در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.


2 - عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.


3 - ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده، اما به دلایل خاص قانونی از حیث مالیاتـی قابل قبول نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود)


4 - ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.


5 - نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.


6 - تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده. (اگر در نوشتن مطالب دچار اشکال شدیم، با توجه به این که استفاده از لاک غلط گیر و هر گونه وسیله از این قبیل ممنوع است، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز یک خط بکشیم و با همان خودکار یا خودنویس اصلی درست آن را بنویسیم.)


7 - تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2  الی 4 ماده 13 و ماده 17 (یعنی بدون منظور سوء استفاده تا 15 روز  و از تاریخ شروع فعالیت شرکت تازه تأسیس تا  30روز) و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آئین نامه. (یعنی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد)


8 - عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه.


9 - در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آئین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.(مثلاً مؤدی ادعا کند دفاتر به سرقت رفته، اما دادگاه رای خلاف آن را بدهد.)


10 - عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلت مقـرر، در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.


11- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آئین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.


12 - جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده. (چه دو خط و چه یک صفحه – دوستان توجه داشته باشند که در این میان باید در مورد صفحاتی که به هم چسبیده اند خیلی دقت کرد. از طرف دیگر هر بار که هنگام نوشتن دفاتر به منظور انجام کاری فرآیند نوشتن قطع می شود، قبل از نوشتن مجدد بهتر است ابتدا صفحه قبل را مشاهده کنیم تا از صحت پر و خالی بودن آن مطمئن شویم. به طوری که منجر به ایجاد اشتباهات جبران ناپذیر نگردد. سفید ماندن پائین حساب های کل و پایان دفتر روزنامه یا پایان اسناد در صورتی که بخش سفید مانده با یک خط بسته شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند.)


13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس. (یعنی دفاتر سفید پلمپ شده توجه کنید که این دفاتر نمی توانند در سال های آتی استفاده شوند و تا 10 سال بایستی آن ها را به همان صورت نگهداری کرد.)


14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل بر خلاف ماده 3 این آئین نامه.


15- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی مگر این که حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.


16- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در  ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقر ر در مواد 14 , 13  و 17 آئین نامه  (با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده 13) قطعی نشده باشد. (یعنی بایستی در خصوص صدور ثبت با استفاده از ماشین های الکترونیکی مهلت مقرر برای صدور سند قطعی غیر قابل تغییر رعایت شود. به عبارت دیگر اسناد موقت مربوطه باید به اسناد دائم تبدیل شوند.)
هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد.

17- تهیه و تنظیم صورت های مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آئین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380


18- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد. (یعنی اصلاح حساب در همان سال با استفاده از استانداردهای حسابداری و متکی بر ارائه مستندات کافی)


19 - در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده  169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
(طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسائل، روش ها، صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع می باشد.
تبصره - در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد، مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود.)

 

ماده 21. هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.
این آئین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد  شماره 384/29 - 211 تاریخ 10/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال  82لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1/1/82 به بعد آغاز می گردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(17 لایک)
نظرات (45)
یکشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 07:34 ب.ظ
سلام من پنج صطح از حسابای دفتر کلمو که باید قسمت بستانکار بنویسم تو قسمت بدهکار نوشتم و بعدش قسمت بدهکارو بجا اعداد نوشتم صفر گذاشتم مشکلی داره؟؟؟؟؟؟؟
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 24 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 04:29 ب.ظ
سلام ببخشید در شرایطی که ما سال قبل دفاتر را پلمپ کرده باشیم ولی در سال جاری متوجه این قضیه بشویم که تعداد اسناد خیلی زیاد هست وبرگه های دفتر کم باشد و هنوز دفتر ها هم نوشته نشده باشند آیا میتوان دوباره دفتر خرید و پلمپ کرد؟ -لطفا راهنماییم کنید باتشکر
امتیاز: 3 2
سه‌شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 03:11 ب.ظ
سلام . من دفتر روزنامه روز بشکل ماهانه تحریر کردم ولی متاسفانه به جهت عدم کنترل وقتی اسفند ماه رو نوشتم دیدم مبلغ گردش اختلاف داره و متوجه شدم توی آبان ماه یکی از سرفصل ها رو ننوشتم . چکار باید کنم؟
امتیاز: 15 5
چهارشنبه 30 دی‌ماه سال 1394 ساعت 07:20 ب.ظ
یک سوال داشتم
اونم اینکه برای ثبت اسناد مالی مثل بانکها با چند روز تاخیر میتوان ثبت کرد مثلا امروز 30 دی 94 واریزی به حساب بانکت باشه رو تا چند روز بعد میتونی در دفاتر ثبت کنی
امتیاز: 5 1
یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:53 ق.ظ
امتیاز: 2 3
شنبه 2 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:47 ب.ظ
با سپاس و تشکر از زحمات شما
فایل های مفید و کاربردی حسابداری
www.mohasebyar.ir
امتیاز: 3 4
پنج‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 09:11 ق.ظ
لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه
توضیح بدی چرا
حالت خوب نیست ...
آپم
امتیاز: 2 0
دوشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 11:38 ق.ظ
میان این همه تاریکی بسیار و نفس گیر
تیرک چراغ برقی بلند و بی دریغ
زیر بارانی نرم و ریز چه شاعرانه می چسبد برای تکیه دادن
امتیاز: 3 0
دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 07:17 ب.ظ
شخصی را به جهنم می بردند .
در راه بر می گشت و به عقب خیره می شد .
ناگهان خدا فرمود :
او را به بهشت ببرید .
فرشتگان پرسیدند چرا ؟
... پروردگار فرمود :
او چند بار به عقب نگاه کرد ...
او امید به بخشش داشت
امتیاز: 2 2
چهارشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 09:32 ب.ظ
بگذار بگویند مغرور است...!!
من از صرف احساساتم ...
برای هرکسی وحشت دارم...!!
سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 09:30 ب.ظ
سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست

شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست

آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری

که جهنم نگذارد به تنم تاثیری . . .
دوشنبه 30 دی‌ماه سال 1392 ساعت 12:52 ب.ظ
آپم
امتیاز: 0 1
سه‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1392 ساعت 09:56 ب.ظ
همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند
بعضی از عهد ها را روی قلب می نویسیم
حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد
شکستنشان یک آدم را می شکند…
امتیاز: 3 0
شنبه 7 دی‌ماه سال 1392 ساعت 04:25 ب.ظ
و عشق هیچگاه فراموش نمی شود مگر ۱ بار ؛ آن هم برای همیشه !!!
امتیاز: 1 1
پنج‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1392 ساعت 11:34 ق.ظ
راهنمایی رانندگی دروغ می گوید
هرگز نرسیدن
از دیر رسیدن بهتر است
امتیاز: 1 1
جمعه 15 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 12:32 ب.ظ
ممنون از حضورت
دوشنبه 11 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 07:14 ب.ظ
سلام گفتی نظر نزاریم چشم ولی خواستم تشکر کنم که سر میزنی به وبم.ممنون
پنج‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 12:43 ب.ظ
وقــتـی ازم مــی پـرسی که خوبـی و من میگم: ای بد نیستم..
یعنی بدم !
خیلی هم بدم !!
پس نگو خدا رو شکر !

آپم[لبخند]
امتیاز: 3 1
پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 04:10 ب.ظ
هرکس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا دوست جدا می شکند

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست

من در عجبم دوست چرا می شکند
امتیاز: 0 1
سه‌شنبه 21 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 08:14 ب.ظ
قالبت خیلی ماهه

تعداد کل صفحات: 45


برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد