X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مطالبات و انواع آن - حسابداری
 
 
تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود و زیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان، که اگر خط بخورد یا که شود دیر، بهراسند از آن هیبت آن هیات سه مرد قلندر، همان هیات تشخیص علی الراس و اگر مانده حسابی نشود جمع، بر سر و صورت خود جمله بکوبند و دو صد لعن فرستند بر آن مرد ونیزی، همان لوکه پاچولی، که همه تی اکانت و دو طرف ثبت حساب از کرامات و افاضات هموست..
 
 
مطالبات و انواع آن
نوشته شده در شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1392
ساعت : 10:19 ق.ظ
نویسنده : وحید

انواع مطالبات

گرچه کلمه مطالبات غالبا به معنای حساب((بدهکاران))ویا((حسابهای دریافتنی)) به کارمی رود؛لکن درمعنای اعم خود((مطالبات))شامل،دوگروه اصلی((حسابهای دریافتنی))و((اسناددریافتنی))می باشد.

دراین فصل حسابداری وکنترلهای داخلی مطالبات که شامل حسابهاواسناددریافتنی است،موردبحث قرارمی گیرد.

مطالبات ازنظر امکان وصول یا عدم وصول به 3 دسته تقسیم میشود :

الف ) حتمی الوصول : حتما وصول می شوند وامکان عدم وصول آنها صفر است.

 ب ) لاوصول : امکان وصول آنها تقریبا صفر وناممکن است.

 ج ) مشکوک الوصول :دروصول یاعدم وصول آنها مشکوک ومردودیم.

حسابهای دریافتنی

اصطلاح((حسابهای دریافتنی))یا((بدهکاران))بطورمعمول به معنای آن گروه ازمطالبات تجاری موسسه است که مستند به اسنادتجاری نیستند.ویابه عبارت دیگر:

اقلامی که درحساب((بدهکاران))ویا((حسابهای دریافتنی))ثبت می شود،معمولاناشی ازفروش کالایاانجام خدمات به افرادوموسسات می باشدکه درمقابل آن سفته،برات ویاسنددیگری ازآنان دریافت نشده است.

ازابهامی که درعبارت((حسابهای دریافتنی))هست نبایدغافل بود،زیرااصولاهرنوع طلبی که بدهکاردرقبال آن سندمعتبری به بستانکارنداده باشد،ازدیدگاه بستانکارحساب دریافتنی است.بطوری که می دانید حسابهای دریافتنی درترازنامه جزوداراییهای جاری طبقه بندی می شوند.

ارزشیابی حسابهای دریافتنی

درفروش نسیه غالباسعی می شودکه به وسیله تحقیق از منابع مختلف وهمچنین مطالعه صورتحسابهای مشتریان،فقط به اشخاصی که معتبرشناخته می شوندکالاوخدمات بطورنسیه فروخته شود.اماباوجودتمامی این تدابیرودقت فراوانی که هنگام فروش کالایاخدمت به افرادوموسسات به عمل می آیدبازهم ممکن است برخی ازحسابهای دریافتنی به حیطه وصول درنیایدوبه اصطلاح ((سوخت))شود.بنابراین،لازم است که در اجرای((اصل واقعیت))و((اصل تطابقبادرآمد))درپایان هردوره مالی آن دسته ازحسابهای دریافتنی که ((لاوصول))ویا((مشکوک الوصول))می باشند،شناسایی وثبتهای اصلاحی لازم انجام شود.

چنانچه درارزشیابی دقیق حسابهای دریافتنی دقت کافی به کارنرود،ممکن است که صورتهای مالی تهیه شده طی دوره های مختلف،گمراه کننده باشندویابه عبارت دیگراین گونه صورتهای مالی واقعیت های موجودرانشان می دهد.بنابرای درارزیابی حسابهای دریافتنی بایدزیان های احتمالی ناشی از سوخت مطالبات برآوردوذخیره مناسبی برای آن منظور می شود.

بدین ترتیب،مهمترین ذخیره ای که همیشه لازم وضروری می باشد((ذخیره مطالبات مشکوک الوصول))است.

مبلغ ((ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)) باچهارروش به شرح ذیل برآورده می شود:

1)برآورد برمبنای خالص فروش های نسیه.

2)برآوردبرمبنای مجموع فروش های نقدونسیه.

3)برآوردبرمبنای درصدی ازمجموع حسابهای دریافتنی.

4)برآوردبرمبنای تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی.

1)برآوردبرمبنای خالص فروش های نسیهبرمبنای تجارب گذشته، مبلغی که بایددردوره جاری به حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برده شودبه صورت درصدسوخت مطالبات، نسبت به خالص فروش های نسیه محاسبه می 

شود.

)برآوردبرمبنای درصدی ازمجموع حسابهای دریافتنیدراین روش،نسبت میانگین حسابهای سوخت شده بدهکاران به حسابهای دریافتنی طی سالهای گذشته تعیین ودرمانده پایان دوره حسابهای دریافتنی ضرب می شودتامبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای دوره جاری به دست آید.آنگاه مانده حساب ذخیره مطالبات 

مشکوک الوصول تامیزان ذخیره محاسبه شده برای دوره جاری افزایش داده می شود.

 

4)برآوردبرمبنای تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی

دراین روش،حسابهای دریافتنی فعلی زمان بندی می شودوکل مبلغ غیرقابل وصول برمبنای نتیجه تحلیل زمانی وسایراطلاعات موجودبرآورده می شود.پس از آنکه مبلغ ذخیره حسابهای مشکوک الوصول بدین گونه محاسبه شد،مانده آن تعدیل گردیده تابامبلغ به دست آمده برابرشود.

درزمان بندی حسابهای دریافتنی،حسابهای مشتریان فهرست ومبالغ آنهابرحسب سررسید،طبقه بندی می شودسپس بایدهریک ازاین گروه هارابررسی کردتااگراقلامی ازهرگروه نیازمندبه بررسی جداگانه باشد،آن اقدام مشخص گردد.

بقیه اقلام هرگروه نیزبرحسب درصدهای میانگین ارزیابی می شوندواین درصدهابه نسبت مدت زمان سپری شده ازموعدپرداخت افزایش می یابند.بدین معناکه هرچه مدت سپری شده ازموعدپرداخت یک حساب دریافتنی بیشترگردد،احتمال وصول آن کمتر(یااحتمال غیرقابل وصول شدن آن بیشتر)می شود.

برای دستیابی به بهترین پیش بینی ممکن،بایدیکایک حسابهاتوسط کارکنان دایره اعتبارات بررسی ومیزان قابلیت وصول تمام یابخشی ازهرحساب تعیین شود.چنین روشی درمواردی که تعدادحسابهازیادباشدبسیارپرهزینه وغیرعملی است.بنابراین بایدبرمبنای تجارب گذشته به برآورددرصدهایی برای سوخت هریک ازگروههای سنی مطالبات اقدام ودرصدهای بدست آمده رابرای جمع گروههای مربوط به کاربرد.

تحلیل زمانی مطالبات درمورداسناددریافتنی هم به همین صورت می باشد.کاربردهریک ازروشهای چهارگانه مذکوربایدبادرنظرگرفتن خط مشی اعطای اعتبارواحدتجاری وتغییرات خط مشی وباتوجه به اوضاع اقتصادی کشورویاهرعامل دیگری صورت پذیرد.

پس ازآنکه روش انتخاب شد،بایدبه طورمداوم موردبازنگری قرارگیردوهرگونه تغییراتی که برای بدست آوردن نتایج قابل اعتمادلازم باشدوبه عمل آید.

اسناددریافتنی

اسناددریافتنی اعم ازاین که ازعملیات عادی تجاری یاسایرمعاملات ناشی می شوند،اسنادی هستندکه پرداخت آن بدون قیدوشرط بوده ومبلغ معینی توسط شخص متعهددرآنهاتصریح شده است؛ودرمقایسه باحسابهای دریافتنی سندیت قانونی بیشتری دارند.

اسناددریافتنی درسایرکشورهای،بخصوص درکشورهایی که معاملات اعتباری درآنهابسیارتوسعه یافته است،انواع زیادوگوناگونی دارد،ولی درایران تنهاشامل برات وسفته است.اسناددریافتنی قابل دادوستدمی باشند؛به این معناکه دارنده سنددرقبال ادعاهای احتمالی طرفهای پیشین تعهدی ندارد.انتقال اسناددریافتنی ازطریق ظهرنویسی صورت می گیرد.اسناددریافتنی درترازنامه برحسب زمان وصول به عنوان دارایی جاری یاغیرجاری طبقه بندی می شوند.

درموردارزشیابی اسناددریافتنی موجوددرپایان دوره،حسابداران یکی ازدورویه زیرراانتخاب می کنند:

1)برای اسناددریافتنی مشکوک الوصول،ذخیره جداگانه ای پیش بینی نمی شود؛بلکه درمحاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جمع مانده حسابهای بدهکاران واسناددریافتنی مبنای محاسبه قرارمی گیرد.

2)برای اسناددریافتنی نیزحساب ذخیره جداگانه ای به نام ذخیره اسنادمشکوک الوصول دردفاترایجادشود.بطورکلی اسناددریافتنی هم ممکن است مانندحسابهای دریافتنی غیرقابل وصوصل گردد.اگردریک واحدتجاری ازاسناددریافتنی بطورمنظم وبه میزان قابل ملاحظه استفاده شودبایدمبالغی راکه احتمالاغیرقابل وصول خواهدشد-به روشهایی که درموردحسابهای دریافتنی(بدهکاران)اعمال شود-برآوردوذخیره مناسب برای آن ایجادنمود.رویه های به حساب ذخیره گرفتن نیزفوقابیان گردید.نحوه انعکاس اسناددریافتنی وذخیره مربوطه درترازنامه همانندحساب بدهکاران می باشد.

سایرهزینه هاوذخیره های مرتبط باحسابهای دریافتنی

عمده ترین مواردموجوددراین قسمت عبارت انداز((تخفیفات نقدی فروش))و((برگشت ازفروشوتخفیفات))

الف)تخفیفات نقدی فروش

برخی ازتولیدکنندگان وعمده فروشان درشرایط عادی تجاری به منظورتشویق مشتریان به پرداخت سریع بدهی های خود،(تخفیفات نقدی))اعطامی کنند.مثلااگریک واحدتجاری باشرط((ن/30-2/10))اقدام به فروش کند مفهومش این است که نسیه 30روزه امادرصورت واریزظرف 10روزمعادل2%ازمبلغ صورتحساب تخفیف اعطامی شود،ودرغیراین صورت،مبلغ کل صورتحساب راظرف30روزبایدپرداخت نماید.

تخفیفات نقدی مربوط به فروش های نسیه یک دوره مالی ممکن است دردوره مالی آینده مورداستفاده قرارگیرد.بنابراین می بایست برمبنای تجارب حاصل ازسنوات گذشته،این مبلغ برآوردوذخیره لازم درحسابهامنظورشود.

ب)برگشت ازفروش وتخفیفات

درتعیین ارزش حسابهای دریافتنی این احتمال راهم بایددرنظرگرفت که برخی ازمشتریان کالاهای خریداری شده رارضایتبخش نیابند؛ویابه دلایلی مانندمعیوب بودن کالا،دیررسیدن کالایاکاهش قیمت کالای مورد معامله،کاستن ازخالص بدهی خودراخواستارشوند.تحقق یافتن((برگشت ازفروش وتخفیفات))بدین معناست که مبلغی که سرانجام ازمشتریان وصول خواهدشد،یعنی خالص ارزش بلزیافتنی مطالبات تجاری،کاهش خواهدیافت.حال چنانچه مبلغ((برگشت ازفروش وتخفیفات))قابل ملاحظه باشد،برآوردوبه حساب بردن آن لزطریق ثبت اصلاحی باعث بهبود اندازه گیری سوددوره می شود.

بدین ترتیب واحدهای تجاری،به منظورجبران زیان ناشی ازبرگشت کالاویاکاه قیمت آن،درصدی ازدرآمدفروش راکه انتظار می رودنهایتامرجوع شودبرآورد.حسابی برای آن بازمی کنند.

تذکر-حسابهای((تخفیفات نقدی فروش))و((برگشت ازبروش تخفیفات))ازلحاظ ماهیت،مشابه حساب ((هزینه مطالبات مشکوک الوصول))است.ونیزحساب((ذخیره برگشت ازفروش وتخفیفات))وهمچنین حساب((ذخیره تخفیفات نقدی فروش))نیزمشابه((ذخیره مطالبات مشکوک الوصول))است؛ اما بااین تفاوت که حساب((ذخیره برگشت ازفروش وتخفیفات))وهمچنین حساب((ذخیره تخفیفات نقدی فروش))یک حساب بدهی است که درسمت چپ ترازنامه قرار می گیرد،درحالی که حساب((ذخیره مطالبات مشکوک الوصول))یک دارایی منفی است که درسمت راست ترازنامه ازحساب((بدهکاران))کسرمی گردد.

روشهای ثبت مطالبات مشکوک الوصول دردفاتر

بطوکلی برای ثبت مطالبات مشکوک الوصول دردفاتراز2روش استفاده میشود.

یکی روش حذف مستقیم ودیگری استفاده ازحساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول .

الف)روش حذف مستقیم

برخی ازواحدهای تجاری هزینه سوخت مطالبات راتنهاهنگامی به حساب می آورندکه مطالبات مشخصی سوخت شود.دراین روش حساب دریافتنی غیرقابل وصول،بابدهکارکردن هزینه مطالبات مشکوک الوصول وبستانکارکردن حسابهای  دریافتنی حذف می شود.

ب)روش استفاده ازذخیره مطالبات مشکوک الوصول

دراین روش،بااستفاده ازهریک ازچهارشیوه تشریح شده،مبلغ مطالبات مشکوک الوصول رامحاسبه نموده وبرای ثبت آن دردفترروزنامه،حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول رابدهکارنموده وحساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول رابستانکار می  نماییم .

روش های محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

به چهار روش امکان پذیر است :

الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی

ب  )  روش درصدی از فروش های نسیه

ج   ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی

د   ) روش  بررسی موردی

الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی :

براساس این روش درپایان دوره مالی معمولا درصدی از حسابهای دریافتنی باتوجه به تجارب سالهای گذشته به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاص می یابد.

تذکر اول : هزینه مطاالبات مشکوک الوصول یک حساب موقت وسود وزیانی است ولازم است درپایان دوره مالی به منظور رعایت اصل تطابق (تخصیص ) باید به سود/زیان بسته شود.این هزینه در دردیف هزینه های عمومی واداری به سود وزیان منتقل میشود.

تذکر دوم : حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دارای مانده بستانکار است وبه منظور رعایت اصل واقعیت می بایستی درترازنامه درردیف داراییهای جاری به صورت کاهنده درزیر حساب های دریافتنی نوشته شود.

ب  )  روش درصدی از فروش های نسیه :

مطابق این روش درپایان دوره مالی درصدی ازفروش های نسیه موسسه جهت مطالبات مشکوک الوصول درنظر گرفته میشود.

ج   ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی :

دراین روش عمر حسابهای دریافتنی مورد بررسی قرار می گیرد .معمولا احتمال وصول مطالباتی که مدت زمان طولانی ازسررسیدشان سپری شده است کم وغالبا ناممکن است.

تعدیل مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان دوره مالی  به این شکل است که : این حساب یک حساب دائمی وترازنامه ای است یعنی مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول درپایان دوره مالی می بایستی تعدیل وبه روز شود سپس به دوره مالی بعد انتقال یابد.

د   ) روش  بررسی موردی :

تقریبا بهترین روش برای محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول به این صورت است که حسابهای دریافتنی موسسه مورد به مورد تجزیه وتحلیل شده وبرای هریک میزان مشخصی جهت مطالبات مشکوک الوصول منظور می گیرد.

درآخرین قسمت مبحث اصلاح حسابها به اصلاح حساب دارایی های ثابت می پردازیم.برای تحقق این امر می بایست ابتدا توضیحات مختصری در خصوص داراییهای ثابت بدیم . (قابل ذکر است به زودی نسبت به ارائه مبحث کامل داراییهای ثابت اقدام خواهیم کرد)

دارایی های ثابت به دارایی هایی گفته می شود که به طور نسبی دارای عمر طولانی هستند ودرجریان عادی عملیات موسسات مورد استفاده قرار می گیرند.این دارایی ها صرفا به منظور استفاده  موسسات تهیه شده  وبه منظور سرمایه گذاری وفروش مجدد تحصیل نشده است. دارایی های ثابت را به اساس مختلفی مثل دارایی های غیرجاری ، دارایی های سرمایه ای وماشین آلات وتجهیزات نیز می نامند.

دارایی های ثابت به 2 دسته کلی تقسیم می شوند:

الف ) دارایی های ثابت مشهود : دارایی موجودیت فیزیکی وملموس بوده وقابل رویت هستند مثل زمین ، ساختمان و...

ب ) دارایی های ثابت نامشهود: دارایی موجودیت ملموس نبوده وقابل مشاهده ورویت نیستند مثل سرقفلی حق الامتیاز و...

دارایی های ثابت مشهود به 2 دسته استهلاک پذیر واستهلاک ناپذیر تقسیم بندی میشوند.تنها دارایی ثابت مشهود استهلاک  ناپذیر زمین است.البته مشروط به اینکه به عنوان دارایی نقصان پذیر مورد توجه قرار نگیرد ( مثلا زمینی که مورد استفاده به عنوان معدن قرار می گیرد).

دارایی های ثابت نامشهود به دو دسته کلی استهلاک پذیر مثل حق التالیف وحق الاختراع واستهلاک ناپذیر مثل علائم تجاری وسرقفلی می باشد.

استهلاک دارایی های ثابت

کاهش تدریجی ارزش دارایی های ثابت در طی سالهای عمر مفید که براثر عواملی چون کهنه شدن ،فرسوده شدن ، ،از مد افتادن ومنسوخ شدن ایجاد میشود این کاهش تدریجی عمدتا استهلاک نامیده می شود.درپایان دوره مالی براساس روشهایی که خواهیم گفت این هزینه محاسبه می شود (هزینه استهلاک دارایی ثابت)ودرحسابهای هردوره مالی منعکس می شود.نحوه ثبت آن نیز به این صورت است که حساب هزینه استهلاک رابدهکار نموده وحساب استهلاک انباشته را که حساب کاهنده دارایی های ثابت می باشد بستانکار می کنند :

                                         هزینه استهلاک دارایی ثابت    ****

                                                          استهلاک انباشته دارایی ثابت  ****

                                        شرح: ثبت محاسبه استهلاک فلان دارایی ثابت .

حساب هزینه استهلاک داراییهای ثابت ، درپایان دوره مالی به همراه سایر هزینه های به حساب سود/ زیان منتقل می شود،ولی حساب استهلاک انباشته ،جزو حسابهای دائم است وبه سال بعدی انتقال می یابد ودر ترازنامه درقسمت دارایی ها و به عنوان یک حساب کاهنده از همان دارایی ثابت مربوط به خودش گنجانده می شود.

عوامل موثر در تعیین استهلاک :

دارایی های ثابت به هنگام تحصیل آن ، دارای قیمت تمام شده ای می باشد که واقعی است ودردفاتر ثبت میشود.لیکن سایر عواملی که درتعیین استهلاک موثر می باشند تخمینی هستند.یکی از این عوامل ، عمر مفید می باشد وبه دوره ای اطلاق می شود که می توان از یک دارایی ثابت استفاده کرد.عمرمفید می تواند برحسب سال ، ماه ، روز یا ساعت باشد.

یکی دیگر از عوامل یادشده ارزش اسقاط می باشد  وآن عبارت است از ارزشی که یک دارایی ثابت پس از اتمام عمر مفید دارا می باشد.بنابراین درمحاسبه استهلاک ،سه عامل باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

الف ) بهای تمام شده دارایی ثابت (واقعی )

ب ) عمرمفید ( تخمینی )

ج ) ارزش اسقاط ( تخمینی )

همانطور که مشاهدمی کنید ارزش اسقاط وسالهای عمر مفید به طور تخمین تعیین می شود.

در برآورد عمرمفید باید یه سری نکات مورد توجه قرار بگیره واونم اینه که :

الف ) کسانی که از دارایی استفاده می کنند مشخص باشند.

ب ) کاربرد دارایی به صورتی باشد که به هنگام تحصیل دارایی منظور نظر بوده است.

ج ) خط مشی موسسه برای تعمیر ونگهداری دارایی درمدت استفاده مشخص باشد.

روش های محاسبه (استهلاک دارایی های ثابت )

الف ) روش خط  مستقیم یا اقساط مساوی :

دراین روش میزان هزینه استهلاک در طی عمر مفید یکسان می باشد و2 روش سالهای عمر مفید و روش درصدی از قیمت تمام شده تقسیم می شود.

ب ) روش متغیربودن هزینه :

دراین روش میزا ن هزینه استهلاک باساعات کارکرد یا میزان تولید تناسب دارد.که این روش هم به دو روش متغیر بودن هزینه براساس تولید و ساعات کارکرد تقسیم میشه.

ج ) روش نزولی :

دراین روش میزان هزینه استهلاک بیشتر درسال اول وکاهش تدریجی آن درطی سالهای بعد مورد توجه می باشد.روش مجموع سنوات وروش مانده نزولی که به آن درصدی از ارزش دفتری نیز می گویند از انواع (روش نزولی ) می باشند.

د ) روش استهلاک براساس نظریه های سرمایه گذاری :

دراین روش ، مبلغ پرداخت شده برای خرید دارایی درحکم مبلغی خواهد بود که سرمایه گذاری شده است ودرطول عمر مفید دارایی بازده معادل اصل سرمایه گذاری واستفاده ای که ازآن انتظار می رود مورد توجه قرار می گیرد. 

نکات مهم مرتبط باحسابداری مطالبات

1)   حسابهای دریافتنی یا بدهکاران آن گروه از مطالبات واحد تجاری است که مستند به اسناد تجاری(نظیرچک وعده داروسفته) نبوده و ازبابت طلب ایجاد شده هیچگونه مدرک قانونی مبنی بر پرداخت بدهی درآینده از شخص بدهکار دریافت نشده است . حساب های در یافتنی به دو گروه تقسیم می شوند.

الف )حسابهای دریافتنی تجاری – مطالباتی هستند که رابطه مستقیم با عملیات عادی ومستمر واحد تجاری،ازطریق فروش نسیه کالاها وخدمات ایجاد می شوند.

ب) حسابهای دریافتنی غیرتجاری- مطالباتی هستندکه رابطه مستقیم باعملیات عادی ومستمر واحد تجاری ندارند. مانندمطالبات ناشی از فروش نسیه دارایی های ثابت ویا مطالبات ناشی ازفروش نسیه دارایی های ثابت ویا مطالبات ازمدیران وکارکنان بابت علی الحساب های پرداختنی .

2)حسابهای دریافتنی به خالص ارزش بازیافتنی(یعنی خا لص مبلغی که انتظار می رودبه صورت وجه نقد دریافت شود) ارزیابی میشود.

3)هزینه مطالبات سوخت شده (مشکوک الوصول )به دلیل آن که در اثرعدم دقت در اعطای اعتباراز طرف مدیران واحد تجاری ویا عدم اتخاذ روش های مناسب برای وصول مطالبات حادث شده و نتیجه سوء عملکردمدیران اجرایی را در رابطه با مطالبات نشان میدهد ،لذا باید جزء هزینه های عمومی و اداری در صورت سودوزیان طبقه بندی شود.

4)در روش شناسایی ویژه حسابهای دریافتنی واحد تجاری (روش موردی )کلیه حسابهای دریافتنی واحد تجاری مورد بررسی قرارگرفته و مطالباتی که وصول آنها مشکوک به نظر می رسد،تعیین و نسبت به آنهاذخیره در نظر گرفته میشود. این روش دقیق ترو قابل اطمینان تر از سایر روش های برآورد مطالبات مشکوک الوصول است ولی به علت هزینه ای که کاربرد

 آن دارد برای واحد های تجاری که تعداد حسابهای دریافتنی آن ها زیاد است ، اقتصادی نیست وتنها واحد های تجاری که تعداد حسابهای در یافتنی آن ها زیاد است، اقتصادی نیست و تنها واحدهای تجاری که تعداد حساب های در یافتنی آن ها محدود می باشداز این روش استفاده می کنند.

5)هنگامی که یکی از بدهکارانی که طلب از وی غیرقابل وصول تشخیص داده شده و از دفاترحذف گردیده درسال های بعد اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از دارایی ازبدهی خود نماید ‌‍؛

الف )چنانچه روش اتخاذی واحد تجاری درمورد مطالبات سوخت شده روش حذف مستقیم باشد ،بازیافت مجددطلب سوخت شده نوعی درآمد محسوب شده و ابتدا به بدهکارحساب های دریافتنی وبستانکاردرآمد متفرقه منظور میشود،سپس مبلغ وصول شده به شیوه عادی ثبت می گردد . بنابراین بازیافت مطالبات سوخت شده در این روش باعث افزایش سود خالص می شود.

ب) چنانچه روش اتخاذی واحد تجاری در مورد مطالبات سوخت شده روش ایجاد ذخیره باشد،ابتدا ثبت اولیه به هنگام حذف طلب برگشت داده میشود، سپس وصول از بدهکاران همانند روال عادی ثبت میگردد. بنابراین بازیافت مطالبات سوخت شده در این روش تاثیری بر سود خالص ندارد.

6)درکلیه روش های دیدگاه ترازنامه ای مانده قبلی حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مورد توجه قرار میگیرد. چنانچه مانده حساب ذخیره مطالبات  مشکوک الوصول قبل از تعدیل بستانکار باشدومبلغ ذخیره مورد نیازبیش از مانده بستانکارحساب ذخیره باشد،بابت مابه التفاوت ،هزینه مطالبات مشکوک الوصول بدهکارو ذخیره مطالبات مشکو ک الوصول بستانکار می شود و در مواردی که مبلغ ذخیره مورد نیاز با مانده حساب ذخیره مزبور باشد،بابت مابه التفاوت ،ذخیره مطالبات مشکو ک الوصول بدهکاروسایر درآمدها بستانکار می شود. چنانچه مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول قبل از تعدیل بدهکار باشد،مبلغ ذخیره مورد نیازبا مانده حساب ذخیره جمع شده و بدهکارحساب ذخیره مطالبات مشکو ک الوصول و بستانکار حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور می شود.

7)در مواردی که واحدهای تجاری محصولات خود رابه طور نسیه می فروشند معمولا مبلغ در یافتی بابت فروش بیش از قیمت نقدی کالا است  در این گونه موارد،در زمان فروش،مبلغ صورت حساب فروش پس از کسر تخفیف نقدی به بدهکار حساب های دریافتنی و بستانکارحساب فروش منظور می شود.چنانچه مشتری بدهی خود رادر دوره مشمول تخفیف پرداخت نماید،وجوه نقد بدهکار و در مقابل حساب های دریافتنی بستانکار می شود .در صورت عدم استفاده از تخفیف نقدی توسط مشتری،مبلغ دریافتنی بیش از مبلغ اسمی حساب های دریافتنی بوده که مبلغ اضافه در یافتی به بستانکار حساب "تخفیفات نفدی استفاده نشده " منظور می شود. تخفیفات نقدی استفاده نشده به عنوان " درآمد تامین مالی " تلقی شده و به طور جداگانه در صورت سود و زیان گزارش می شود.

8)در صورتی که برگشت از فروش وسایر ادعاها قابل ملاحظه وعمده باشد، باید ذخیره لازم از این بابت برآوردو در بدهکار حساب " برگشت از فروش و تخفیفات " و بستانکار حساب " ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات " منظور شود. حساب برگشت از فروش و تخفیفات در صورت سودو زیان از قروش کسر می شود و ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات نیز در ترازنامه از حساب های دریافتنی کسر می شود تا خالص ارزش بازیافتنی حساب های دریافتنی در ترازنامه منعکس گردد.

9)اسناد دریافتنی بلند مدت به ارزش فعلی اندازه گیری و در ترازنامه ارائه می شوند و تفاوت بین ارزش فعلی و مبلغی که در تاریخ سررسید باید وصول شودبه عنوان بهره (سود تضمین شده )تلقی می شود.

10)موضوع تنزیل اسناد توسط بانک ها به صورت خرید "خرید دین" که یکی از انواع معاملات عقود اسلامی مورد پذیزش قرارگرفته است . نحوه تنزیل اسناد در بانک ها بدین صورت است که دارنده اسناد برای تامین منابع نقدینگی پیش از تاریخ سررسید اسناد به بانک مراجعه و آن رانزد بانک تنزیل می نماید. بانک معمولا با توجه به مدت منابع نقدینگی پیش از تاریخ سر رسید اسناد به بانک مراجعه و آن را نزد بانک تنزیل می نماید. بانک معمولا با توجه به مدت تنزیل (فاصله زمانی تاریخ تنزیل تا سررسید)و با در نظر گرفتن نرخ تنزیل متداول در بانک و با استفاده از فرمول تنزیل ،سود وکارمزد تنزیل را محاسبه و از اصل مبلغ سفته کسر و باقی مانده را در وجه تنزیل کننده پرداخت  می نماید.

11)صدور چک مدت داریا چک وعده دارطبق قوانین و مقررات تجاری ایران مجاز نمی باشد، اما با توجه به مزیت آن به عنوان یک سند رسمی و قابلیت نقل وانتقال آن ، عملا صدور چک مدت دار در معاملات تجاری ایران رایج می باشد. مطالبات ناشی از معاملاتی که به صدور چک مدت دار انجامیده، تحت عنوان "چک های در یافتنی " یا "اسناد دریافتنی " در حساب ها ثبت می شود.

 

 


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(19 لایک)
نظرات (6)
دوشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 01:11 ب.ظ
سلام من میخواهم وام بگیرم ولی بانک صادرات اختلالی ایجاد کرده و در سیستم من را در مورد یک وام مشکوک الوصول کرده من باید چکار کنم به کجا باید مراجعه نمایم
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 06:17 ب.ظ
(سلام مطالب مفید بود تشکر
من دارم حسابداری یک شرکت تولیدی رو انجام میدم _ از مهر ماه اومدم و استهلاک ها درست نیست در سالهای قبل استهلاکی لحاظ نشده بنظرتون از الان ثبت بزنم یا برای سال های قبل سوری وارد کنم !؟
همش باید اصلاح بشه طبق استاندارد حسابداری باید عمل کنید )
در مورد این سوال و جوابی که دادید.....میشه بیشتر توضیح بدی ؟
لطفا بگید طبق کدوم استاندارد باید عمل کرد ؟
قوانین مالیاتی در این مورد چه چیزی میگن ؟
استاندارد حسابرسی در این مورد چی میگه ؟
لطفا جواب بدین
امتیاز: 0 0
شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 05:56 ب.ظ
سلام من در حال انجام حسابداری شرکت تجاری هستم یک سری مطالبات سوخت شده داریم . هزینه مطالبات سوخت شده را باید در صورت سود و زیان سال جاری بیارم یا سود و زیان انباشته چون مربوط به سالهای گذشته است؟
امتیاز: 12 6
سه‌شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 06:46 ب.ظ
سلام
باتشکر از دوستانی که بفکر ارتقاء حرفه حسابداری در کشور هستند
امتیاز: 5 2
دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 05:59 ب.ظ
سلام مطالب مفید بود تشکر
من دارم حسابداری یک شرکت تولیدی رو انجام میدم _ از مهر ماه اومدم و استهلاک ها درست نیست در سالهای قبل استهلاکی لحاظ نشده بنظرتون از الان ثبت بزنم یا برای سال های قبل سوری وارد کنم !؟
امتیاز: 3 0
پاسخ:
همش باید اصلاح بشه طبق استاندارد حسابداری باید عمل کنید
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 12:04 ب.ظ
سلام .
متنای وبلاگت ی جوریه
زیادی درشته برای صفحه وب.یکم ریز ترش کن مخصوصن اون چند خط اولت ک ناجوره. باهم قاطی میشه .
امتیاز: 5 1
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد